Årsmøde, 6. februar 2012

Årsmødet på ambassaden Årsmødet fandt som bekendt sted den 6. februar 2012 kl. 17 i Sveriges ambassade, Sankt Annæ plads 15, K. Sveriges ambassadrice, Inga Eriksson Fogh bød forsamlingen hjerteligt velkommen, hvorefter man sang en hyldest til Carl Michael Bellman, forfattet af en anonym (idet man dog måtte formode, at forfatteren selv var til stede). På generalforsamlingen skete følgende: Punkt 1, valg af referent: Hans Lundsteen valgtes. Punkt 2, valg af ordstyrer: Henrik Hagemann valgtes. Punkt 3, konstatering af vedtægtsmæssig indkaldelse: ordstyreren konstaterede indkaldelsens overensstemmelse med vedtægterne, og med et ord om den forventede saglighed i de kommende drøftelser gik man over til dagsordenen. Punkt 4, fastsættelse af dagsordenen: dagsordenen blev fastsat som fremsendt, med bemærkning om, at punkterne 7 og 8 bortfaldt, idet der ikke var indkommet forslag til drøftelse. Derefter gav ordstyreren ordet til formanden. Punkt 5, formandens beretning. Til den fremsendte skriftlige beretning bemærkede formanden en faktuel fejl i beretningen, nemlig at antallet årgange på Meddelelsesbladet er 18 og ikke 23. Desuden nævnede han de internationale kontakter, som bl.a. konferencen om nutiden og klassikerne havde bragt; også Blicherselskabets tur til Sverige i, ”Blichers fodspor”, blev nævnt. Selskabets hjemmeside havde midlertidigt lidt under EDB-besvær, men var under udvikling igen. Fra salens side fik styrelsen ros for sin indsats, og ordstyreren nævnede især formandens indsats for at sætte klassikerkonferencen i værk. Derefter godkendtes beretningen. Formanden afsluttede denne del af forhandlingerne med at udtale mindeord om Per Warming, styrelsesmedlem, ven, Bellmansanger og troubadur. Forsamlingen holdt derefter 1 minuts stilhed. Punkt 6, regnskab for 2011 og budget 2012, som omdelt: Kassemesteren forelagde regnskabet, signeret af revisor, Jytte Løvaa, med en bemærkning om, at den forhøjede portoudgift bl.a. skyldtes fremsendelsen af bind 5 til medlemmerne. Regnskabet godkendtes. Budgettet medførte en drøftelse af mulighederne for at nedbringe portoudgifterne, hvor Claus Arup foreslog fremsendelse af ”Meddelelser” over EDB. Den nærmere drøftelse heraf blev overladt til styrelsen. Derefter godkendtes budgettet. Senere blev der fremlagt en liste, hvor medlemmer, som gerne ville modtage ”Meddelelser” elektronisk, kunne skrive sig på. Ole Simonsen blev hædret med bl.a. blomster for sit 12 års kassemesterskab; desuden fik han en speciel gave fra formanden som tak for det nære samarbejde kassemesteren og ham imellem. Punkt 9, fastsættelse af kontingent: et forslag fra salen om en kontingentforhøjelse på 50 kroner blev ved en afstemning afvist, dog med en bemærkning fra formanden om, at frivillige bidrag altid var mere end velkomne. Derefter vedtoges det foreslåede kontingent på 200 kr. Punkt 10, valg til styrelsen: til styrelsen valgtes Randi Larsen, Per Olsen, Dorte Jepsen, Alex Pedersen, Erik Harbo, Karen Nordentoft, Fritz Haack, Søren Sø- 4 rensen og Hans Lundsteen. Punkt 11, valg af suppleanter: som suppleanter valgtes Mikkel Vale og Eva Holbeck. Punkt 12, valg af revisor og revisorsuppleant: Jytte Løvaa og Per Saugbjerg genvalgtes som henholdsvis revisor og suppleant. Punkt 13: eventuelt: Formanden omtalte planer for kommende arrangementer: en forårstur for medlemmerne til Furesøen; desuden nævnede han Store bogdag på Hald med den oplysning, at de litterære selskaber var gået sammen om et fællesarrangement omfattende foredrag og oplæsning m.m. Planerne for Bellmandagen på Sophienholm blev forelagt af operainstruktør Tine Topsøe, nemlig som første del af programmet en opførelse af Johan Ludvig Heibergs vaudevillesituation ”Ulla skal på Bal”, og som anden del af programmet fremførelse af Bellmans ”balepistler”, foruden fællessang. Formanden har i den forbindelse planlagt at forelæse over ”Johanne Louise Heibergs Bellman-kærlighed”. Emnet for Fredmandagen kunne være en videreførelse af dette tema. Derefter afsluttede ordstyreren generalforsamlingens drøftelser, og formanden takkede ordstyreren for den gode ledelse af disse. Ref. Hans Lundsteen

Til index/top