Vedtægter

Vedtægter for Selskabet Bellman i Danmark

§1. Foreningen har navnet Selskabet Bellman i Danmark og har hjemsted i København.

§2. Selskabets formål er at fremme interessen for Carl Michael Bellman i Danmark ved at inspirere til forskning i, formidling af og kendskab til Bellmans poetiske og musikalske produktion, hans liv og samtid, herunder den gustavianske periode i svensk kultur, inspirationen fra Bellman i Danmark.
Stk. 2. Formålet søges nået i samarbejde med Bellmanssällskapet i Sverige og andre selskaber, sammenslutninger og institutioner med tilsvarende formål.

§3. Medlem af Selskabet er enhver person der betaler det årlige kontingent. 
Omfatter et kontingentbetalende medlems husstand en eller flere andre personer, kan denne eller disse optages i medlemskredsen ved at begære sig registreret på Selskabets medlemsliste. 
Stk. 2. Organisationer, firmaer og institutioner kan optages som støttende medlemmer på vilkår der forhandles med styrelsen.

§4. Styrelsen tegnes af formanden eller i formandens fravær af næstformanden i forbindelse med et andet styrelsesmedlem. For Selskabets forpligtelser hæfter kun dets formue. Medlemmerne hæfter  således ikke for Selskabets forpligtelser.

§5. Selskabet virker gennem symposier, sammenkomster og sådanne andre aktiviteter som dets kompetente organer finder fremmende for formålet. Et fast årligt arrangement er Årsmødet som omfatter både generalforsamlingens ordinære møde og kunstnerisk optræden, foredrag el.l., og som afholdes hvert år i februar så tæt som muligt på Bellmans fødselsdag 4. februar.

§6. Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen.
Stk. 2. Generalforsamlingens ordinære møde holdes hvert år i februar som en del af Årsmødet, jf. §5.
Stk. 3. Generalforsamlingen kan indkaldes af styrelsen til ekstra-ordinært møde når styrelsen finder anledning til det, og skal indkaldes når mindst 3 styrelsesmedlemmer eller 15% af selskabets medlemmer har ønsket det ved skriftlig henvendelse til formanden med motiveret forslag til dagsorden for mødet.
Stk. 4. Indkaldelse til generalforsam-lingens møder sker skriftligt med mindst 14 og højst 45 dages varsel. 
Stk. 5. Dagsordenen for generalfor-samlingens ordinære møde indeholder mindst følgende punkter: 
1. Valg af referent 
2. Valg af ordstyrer
3. Konstatering af vedtægtsmæssig indkaldelse
4. Fastsættelse af dagsorden
5. Formandens beretning
6. Kassemesterens forelæggelse af regnskab for det foregående kalenderår og budget for det indeværende kalenderår; eventuelle revisorkommentarer til regnskabet
7. Forslag fra styrelsen
8. Forslag fra andre medlemmer
9. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår
10-12: Valg for det virksomhedsår som begynder dagen efter mødet og varer til og med næste Årsmøde:
10. Valg af styrelsesmedlemmer 
11. Valg af suppleanter 
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
13. Eventuelt
Stk. 6. Selskabets medlemmer, jfr. §3, stk. 1, har taleret og stemmeret på generalforsamlingens møder når der for deres vedkommende er betalt årskontingent for det kalenderår hvori mødet afholdes. 
Stk. 7. Generalforsamlingens beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal, se dog §9 om opløsning af selskabet.

§7. I det daglige ledes selskabet af en styrelse, og dennes medlemmer og suppleanter vælges på generalfor-samlingens ordinære møde for det kommende virksomhedsår, jf. §6, stk. 5. Genvalg kan ske. Styrelsen består af mindst 5 og højst 9 medlemmer. Der vælges mindst 2 suppleanter.

§8. Styrelsen bemyndiges til at knytte særligt sagkyndige til selskabet til at yde bistand i videnskabelige og andre anliggender.

§9. Selskabet opløses ved at generalforsamlingen på to på hinanden følgende møder som afholdes med mindst 3 måneders mellemrum, beslutter det. På hvert af de to møder skal beslut-ningen træffes af mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede. Eventuelle aktiver overføres til fremme af selskabets formål.

§10. Vedtægterne er som de her forefindes, godkendt af generalforsamlingen på dens stiftende møde 4. februar 1994 og ændret af generalforsamlingen på ordinære møder 9. februar 1997, 7. februar 1999, 1. februar 2004 og 5. februar 2010.
Stk.2. Vedtægterne kan ændres ved godkendelse på generalforsamlings-møde med almindeligt stemmeflertal. Forslag om ændring fremsættes for styrelsen senest 60 dage før mødet og forelægges af styrelsen skriftligt for selskabets medlemmer sammen med indkaldelsen til mødet, jf. §6, stk.4.

Til index/top