Årsmøde med generalforsamling, 2. februar 2017

Torsdag den 2. februar 2017 kl. 19:00:

Årsmøde med generalforsamling på den Svenske Ambassade, Sankt Annæ Plads 15, 1250 København


Referat af generalforsamlingen i SBiD

 1. Valg af referent: Randi Larsen
 2. Valg af ordstyrer: Søren Sørensen
 3. Konstatering af retmæssig indkaldelse: Godkendt
 4. Fastsættelse af dagsorden: Godkendt
 5. Formandens beretning blev læst op af formand Henrik Bøggild, og vil kunne læses på hjemmesiden. Beretningen blev godkendt.
 6. Kassemesteren gennemgik regnskabet for 2016 & budget for 2017, og begge dele blev godkendt. Kassemester Georg Amsinck gjorde opmærksom på, at man bør huske at skrive en tekst, når man indbetaler penge, så man kan se, hvor beløbet kommer fra, altså navn og evt. adresse i tekstfeltet.
 7. Forslag fra styrelsen: Det blev foreslået, at meddelelser fra selskabet MfSBiD fremover udkommer tre gange pr år, og ikke som nu 4 gange. Dette for at spare tid og penge.
 8. Forslag fra andre medlemmer: Det blev diskuteret at få bladet på mail i stedet for med post, der er argumenter både for og imod i denne sag. Medlem Henrik Albeck ønskede bladet elektronisk og slog et slag for dette for at selskabet kunne spare portoudgifter. Medlemmet Lars E. Walters gjorde opmærksom på, at ikke alle har pc.
 9. Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende kalenderår 2018: Det blev besluttet at fastholde det nuværende kontingent. Dog blev beløbet 275 overvejet som kontingent fra 2019.
 10. Valg til styrelse (Dorte, Karen, Randi, Georg, Jarl, Leif, Per og Henrik stiller op igen). Forslag til nyt styrelsesmedlem Dorte J. Thorsen & Flemming Klyver, som er villig til opstilling. Disse 2 personer blev valgt ind i styrelsen.
 11. Valg af suppleanter: Leif Rørbøl stillede op igen og blev valgt.
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant (vakant) Geert E. Petersen. Begge blev genvalgt.
 13. Hvad der ellers måtte være. Både Henrik Bøggild & Søren Sørensen takkede Erik Harbo for hans store arbejde i selskabet.

Ved pc´en: Randi Larsen


Årsberetning fra formand Henrik Bøggild:

Da jeg sidste år ankom til det første styrelsesmøde, spændt på hvad der lå af planer om og tanker til den nye sæson, men naturligvis først og fremmest spændt på, hvordan vi skulle konstituere os. Selskabets stifter og formand gennem alle årene, Søren Sørensen, havde jo besluttet at træde tilbage. Næstformanden Per Olsen, som vi andre så som den naturlige efterfølger, måtte naturligvis lige tænke sig om og konsultere sit bagland først. Randi Larsen tilbød, med resten af styrelsens akklamation at blive næstformand og redaktør af vores medlemsblad. Georg Amsinck havde lovet at overtage kassemesterposten efter Geert Petersen. Så jeg gik glad hjem fra mødet i den tro at alt nok skulle være på plads.

Men Per meddelte dagen efter, at han ikke så sig i stand til at påtage sig at være formand pga. andre (bog)projekter.

Samme dag talte jeg så i en helt anden forbindelse med Søren, som så pludselig siger: ”og du skal jo være formand”, hvilket i den grad fik mig til at tabe mælet! Jeg kontaktede så Randi og foreslog, at hun blev formand og jeg næstformand, en litterat og en musiker; hun afslog, men var så venlig at mene, at det det var fint, hvis det blev omvendt. Og der var ingen, som satte sig imod den ordning. Så her står jeg nu og skal aflægge beretning om det forløbne år.

18/2 På Kbh. Hovedbibliotek præsentation af den seneste udgivelse i Skriftserien Tøm nu dit glas, se Døden på dig venter Per Olsen, Hans Lundsteen og Søren Sørensen, holdt korte, men fremragende foredrag. Skønt vi var få tilhørere, fik vi et nyt medlem!

1/3 Vi deltog i København læser, Emnet var ”Faderrollen i litteraturen”. Søren fortalte om Bellman i denne forbindelse.

13/3 SBiD er medlem af Samrådet af litterære selskaber der havde generalforsamling, hvor Søren takkede af som formand og jeg blev indvalgt i styrelsen.

Søren Sørensen ejede en meget fin guitar bygget af Manuel Martinez i 1801, som Søren har foræret selskabet (fyldigt omtalt i nr. 90 af bladet) Instrumentet havde tilhørt Holger Drachmanns elskerinde Edith/Amanda.

Ligeledes donerede Georg Amsinck en cither, et strengeinstrument i familie med det Bellman selv spillede. Et meget smukt instrument bygget af Georg selv.

4/4 Åben sangaften på Gentofte Hovedbibliotek, ca. 50 mødte op og sang med akkompagneret af et lille barokensemble. En meget vellykket aften! Gentofte Hovedbibliotek var og er yderst imødekommende.

Selskabet Bellman i Danmark har støttet udgivelsen af trioen Optimis glimrende CD Elskov, vin og basfioler og sælger den i kommission til interesserede.

1/5 Stoppede Geert Petersen som kassemester og Georg Amsinck overtog.

14/8 Bellmandagen på Sophienholm. Men også i år måtte vi – pga. regnvejr – rykke indendørs i Lyngby Parkkirkegårds store sal til, tør jeg godt sige, en yderst vellykket eftermiddag. Borgmester Sofia Osmani holdt festtalen. Claus Jarløv ledede myndigt og morsomt slagets gang som konferencier og spillede også fløjte i orkesteret. Musikken stod solisterne Anna Carina Sundstedt og Jarl Forsman samt barokorkesteret Flora Danica for. Programmet var 1700-tals dansk musik og naturligvis sange af Bellman.

3/10 Åben sangaften på Lyngby Hovedbibliotek. Jævnfør arrangementet den 4/4.

18/11 Fredmandagen på Gentofte Hovedbibliotek. Lars Hedelius Strikkelsen spillede på selskabets Martinez guitar og Anna Carina Sundsted sang dertil. Alex Pedersen fremførte ”Bellman blandt skærene” udklædt som Holger Drachmann selv. Erik Harbo sang Bellman i Jeppe Aakjærs oversættelse. Hans Lundsteen introducerede et par af Bellmans salmer, som Palle Thilo er i gang med at oversætte/gendigte og som jeg sætter musik til. Salmerne blev sunget af Anna Carina Sundsted og et lille kor. Aftenen igennem sad Henrik Metz ved klaveret.

Vores medlemsblad bliver nu redigeret af Randi Larsen og layoutet af Maria Thilo Mancini. Vi har fået mulighed for at fremstille bladet med op til 36 sider, og det vil fra nu af udkomme tre gange om året, i stedet for som nu, fire gange. Endvidere undersøger vi mulighederne for kulturministeriel støtte til at gøre bladet til et egentligt tidsskrift .

En Særlig tak til Geert Petersen som overtog kassemester jobbet i 2015 og brugte mangfoldige timer indtil Georg overtog.

Skriftseriens redaktion, Per Olsen & Randi Larsen, er efter dens tour de force med den store antologi Tøm nu dit glas, se Døden på dig venter, i fuld gang med nye udgivelsesmæssige tiltag. Men de vil også gerne høre forslag fra selskabets medlemmer.

Selskabets ganske høje aktivitets-niveau er kun muligt, fordi vi har, og, nyder stor bevågenhed fra en række fonde. Stor tak til: Drost fonden, Lyngby Tårbæk kommune, Den Ingwersenske fond, Den Svenske Ambassade, Det Svenske Akademi, Paula og Axel Nielsens fond, samt Johs. Fog fonden.

Styrelsen siger i dag farvel til to mangeårige medlemmer. Til Alex Pedersen hvis store arbejde med SBiD’s fornemme hjemmeside ikke kan påskønnes nok. Siden videreføres af Alex’ søn Flemming Pedersen.

Desuden udtræder Erik Harbo af styrelsen. At Erik har været uvurderlig gennem hele selskabets historie som kunstner, skribent og entusiastisk styrelsesmedlem ved vist alle! Og sidst, men ikke mindst: Mange timers arbejde som producent af talrige numre af SBiD’s medlemsblad gennem årene.

Til sidst en stor tak for til medlemmerne af styrelsen, som jeg, hvis vi bliver genvalgt, glæder mig meget til at forsætte samarbejdet med.

Til index/top