Årsmøde, 4. februar 2015

Årsmøde 2015, datosat til onsdag den 4. februar 2015, blev afviklet på Sveriges Ambassade.

Selskabet Bellman i Danmark. Generalforsamlingen 20015, den 4. februar 20015, kl 17 på den svenske ambassade.
Efter afsyngelsen af F.E 2, Til Fader Berg, rörande Fiolen, afholdtes selskabets generalforsamling i overensstemmelse med vedtægterne: 
Punkt 1, valg af referent: som referent valgtes Hans Lundsteen. 
Punkt 2, valg af ordstyrer: som ordstyrer valgtes Georg Ramsing. 
Punkt 3, konstatering af retmæssig indkaldelse af medlemmerne: ordstyreren konstaterede indkaldelsen i overensstemmelse med vedtægterne og gav fmd. ordet. 
Punkt 4, formandens årsberetning: til den i forvejen udsendte, skriftlige årsberetning bad formanden forsamlingen overveje og gerne give et bud på, hvorfor der var så få fremmødte ved flere af de arrangementer, som styrelsen indbød til, f.eks. Martin Bagges koncert og Fredmandagens foredrag om Bellman og herregårdene. Desuden nævnte fmd. selskabets gode samvirke med samrådet for de litterære selskaber; emnet for årets fællesarrangement er ”kulturarven”. Årsberetningen godkendtes. 
Punkt 5, årsregnskab for 20014: omdelt og forelagt ved kassemesterren. Regnskabet godkendtes. 
Punkt 6, budget for 20015: godkendt som omdelt. 
Punkt 7. Forslag fra styrelsen: fmd. redegjorde for et forslag om afholdelsen af en digterkonkurrence i anledning af Bellmans 275-årsdag, hvor man foruden selskabets medlemmer – og i øvrigt hvem som helst – ville indbyde Dansk-svensk forfatterforening, Dansk forfatterforenings lyrikafdeling. Digte skulle fremsendes i lukket konvolut til styrelsen, som ville være dommerkomite, og vinderen (–erne) afsløret den 16. august 2015. Førsteprisen ville være 1.500 kr. Forslaget vedtaget. 
Punkt 8. Forslag fra medlemmerne: oprettelsen af en studiekreds om Bellmans digtning. Det vedtoges, at styrelsen i forbindelse med forslagsstilleren ville arbejde videre med forslaget. 
Punkt 9, kontingent: Der vedtoges samme kontingentstørrelse – men alle er velkomne til at donere yderligere. 
Punkt 10, valg til styrelsen: Erik Harbo, Dorte Jepsen, Randi Larsen, Karen Nordentoft, Per Olsen, Alex Pedersen, og Søren Sørensen genvalgtes; desuden valgtes Henrik Bøggild og Jarl Forsman som afløsere for Fritz Haack og Hans Lundsteen. Det bemærkedes, at posten som kassemester er ubesat; der appelleredes til forsamlingen, om nogen skulle have interesse i al melde sig til posten. 
Punkt 11, styrelsessuppleanter: idet Eva Holbech er trådt tilbage og jarl Forsman var blevet medlem af styrelsen stod posterne ubesat. Forsamlingen opfordredes til at stille forslag, men idet ingen blev stillet i forslag vedtoges det, at styrelsen søger efter tilforordnede blandt medlemmerne. 
Punkt 12, valg af revisor: Jytte Løvå genvalgtes. Som revisorsuppleant genvalgtes Per Saubjerg. 
Punkt 13, eventuelt: Fmd. redegjorde for det kommende arrangement, ” selskaber, ”København læser”, ved Samrådet for de litterære; emnet er ”Kærlighed til og i klassikerne”; selskabet vil blive repræsenteret med et indslag om den jordiske og den himmelske kærlighed i Bellmans digtning ved Hans Lundsteen;
Arrangementet finder sted på Københavns hovedbibliotek den 3. marts, kl. 13 – 17. Fmd. nævnte emnet for klassikerdage, den 22. september vil være Sophus Claussens digtning, med foredrag ved Mag.art Johan Rosdal. 
Ordstyreren bad om ordet og opfordrede indtrængende medlemmerne om alvorligt at overveje at stille sig til rådighed som suppleant. F
md. benyttede lejligheden til at takke de udtrædende styrelsesmedlemmer, Fritz Haack og Hans Lundsteen, for tro tjeneste. 
Generalforsamlingen sluttede med tak til ordstyreren samt F.S nr. 12, ”Venus, Minerva”. 

Til index/top